Pogosta vprašanja naših kupcev / obvestila podjetja Ograje Kočevar d.o.o.

Obiščete nas lahko vsak delavnik, med 7:00 in 16:00 uro ter v soboto med 8:00 in 12:00 uro v Preboldu, na Tovarniški cesti 11c ali v Mariboru na Jadranski 27 (Bivši trgovski center Ligro).

Naši terenski komercialisti pridejo tudi k vam na dom, kjer vam svetujejo ter naredijo izmere. Pri enostavnejših objektih strankam sicer najprej priporočamo pridobitev informativne ponudbe. Stranka se nato lažje odloči, ali ji je ponudba zanimiva in ali želi ogled.

Na naš e-naslov ali po telefonu sporočite čim več podatkov o želeni ograji – tip ograje, dolžino, višino, barvo, način pritrjevanja (betoniranje, vijačenje), ali potrebujete vrata za osebni prehod, vrata za dovoz, ali je teren raven oz. kakšni so nakloni terena idr. Sporočite tudi osebne podatke (ima, priimek, naslov, telefon, e-naslov), da vam bomo lahko ponudbo posredovali.

Dobavni rok panelnih ograj standardnih dimenzij in barv je običajno 2-3 tedne, ograj in ograjnih vrat po naročilu pa 3-5 tednov – odvisno od modela vrat in vrste ograje.

Standardni barvi, za kateri doplačilo ni potrebno, sta zelena (RAL 6005) in antracitno siva (RAL 7016). Za druge barve po RAL lestvici je cena višja za najmanj 10 %.

Najprej se moramo vprašati, zakaj potrebujemo oz. si želimo ograjo? Najpogostejši razlogi so želje po večji varnosti, intimi, ograditvi tistega, kar je naše. Sledi želja po zaokroženi vizualni podobi nekega prostora – ograja je namreč kot nakit, ki s pravo izbiro in načrtovanjem še dodatno okrasi prostor in objekte. Če ograjo torej potrebujemo zato, ker imamo majhne otroke in jih želimo zavarovati pred nevarnostmi, ki jih prinašajo npr. bližina ceste, potoka, škarpe… se odločimo za dovolj visoko in dovolj močno ograjo s takšno strukturo, ki onemogoča plezanje ali prehod skoznjo. Na prvem mestu je v tem primeru funkcionalnost. Če pa ograjo postavljamo zaradi izgleda, je lahko tudi nižja, bolj odprta, bolj dekorativne narave.

Kupce je včasih potrebno spomniti na to, da ograjo kupujejo praktično za vse življenje in da sta zato pravilen izbor in primerna kakovost ključnega pomena. V podjetju Ograje Kočevar na podlagi dolgoletnih izkušenj in poznavanja potreb ter želja kupcev našim strankam svetujemo, da pri odločitvi upoštevajo sledeče kriterije:
– enostavnost montaže in uporabe (brez vzdrževanja, dolga življenjska doba),
– ujemanje s prostorom, objekti in življenjskim stilom kupca (barvna usklajenost, ograje po meri),
– celovitost ponudbe – od proizvodnje ograj in ograjnih vrat (tudi po meri kupca) ter zagotavljanje dodatnih storitev (ogledi, svetovanje, načrtovanje, montaža).

Večji del naših ograj je narejenih iz jeklenih, pocinkanih in prašno barvanih elementov. Zato so praktično neuničljive, vzdrževanje ni potrebno. Naše ograje in ograjna vrata so varjene in barvane v Preboldu, kjer imamo poslovne prostore in svojo lastno proizvodnjo. Našim strankam jamčimo skladnost z vsemi potrebnimi standardi in vrhunsko kakovost, ki jo redno preverjamo v laboratorijih, imamo tudi vse potrebne certifikate.

Kljub naši široki ponudbi ograjnih sistemov se kupci še vedno najpogosteje odločajo za panelne ograje, ki predstavljajo optimalno kombinacijo med funkcionalnostjo, ceno, enostavnostjo montaže. V standardnih zeleni ali sivih barvah se odlično zlijejo z okolico in hišo oz. drugimi objekti, zidanimi v klasičnem ali sodobnem stilu. Pogledov te ograje sicer ne zakrivajo, čeprav lahko s kombinacijo z lesenimi letvicami poskrbimo tudi za to.
Pletene mrežne ograje priporočamo tistim, ki želijo ograditi večjo površino (npr. kmetija, sadovnjak, večji vrt, igrišče idr.) oziroma je teren zelo razgiban.
Kupcem, ki se zanimajo za kamnite ograje, lahko ponudimo kamnite košare oz. gabione ali pa t.i. ozke kamnite ograje. Slednje se od gabionov ločijo po tem, da so sestavljene iz 12 cm širokih stebričkov, na katere so z obeh strani pritrjeni paneli, med katere se nasuje kamenje. Te ograje najbolje poskrbijo za intimo, gabione lahko uporabimo celo kot nadomestek škarpe.

I. PREDMET POGODBE
1. Člen
Predmet te pogodbe je dobava in montaža panelne ograje in/ali ostalih izdelkov po prejetih oziroma izbrani ponudbi, ki je sestavni del te pogodbe.
2. člen
Pogodbena dela bodo izvršena skladno s tehnično dokumentacijo izvajalca, tako, da bo zagotovljena funkcionalnost postavljene ograje in/ali ostalih izdelkov .
3. člen
Izvajalec se zavezuje opraviti za naročnika po njegovem posebnem naročilu tudi morebitna dodatna dela.
Za ta dela se sestavi predračun in dodatek h pogodbi. Dodatna dela se lahko dogovorijo tudi z vpisom v gradbeni dnevnik, ki pa mora biti podpisan s strani obeh pogodbenih strank. Izvajalec bo cene za dodatna dela, ki niso predvidena, oblikoval skladno z:
– osnovami iz ponudbenega predračuna,
– določili te pogodbe in
– veljavnimi ceniki.
II. CENA
4. člen
Vrednost pogodbenih del je razvidna iz ponudbe.
5. člen
Cene so fiksne in nespremenljive v okviru dogovorjenega roka montaže oziroma najdlje do konca veljavnosti ponudbe.
6. člen
V ceni montaže panelnih ograj in/ali ostalih izdelkov je vključeno:
a. Zakoličba trase in prelomnih točk z naročnikom. Naročnik sam poskrbi za sodelovanje in soglasje mejašev o mejnih točkah.
b. Izkop za točkovne temelje, planiranje manjših izboklin do 10 cm, ki bi ovirale postavitev panelov in/ali ostalih izdelkov.
c. Namestitev stebrov, dobava in vgradnja betona, fiksiranje stebrov in panelov in/ali ostalih izdelkov z oporami.
d. Izravnava terena okrog stebrov v prvotno stanje.
e. Končni pregled ograje in/ali ostalih izdelkov ter odstranitev fiksirnih opor.
f. Odvoz odvečnega materiala, ki je ostal od izkopa in ga ni bilo možno razgrniti ob trai.
V ceni montaže panelnih ograj in/ali ostalih izdelkov ni vključeno:
a. Ponovna zasaditev morebitnega rastlinja, ki je bilo na ali ob trasi pred montažo.
b. Nabava in sejanje trave.
c. Ravnanje večji vdolbin in izboklin na trasi montaže.
d. Krpanje betona ali asfalta.
e. Izdelava projekta izvedenih del (PIZ).
7. člen
Izvajalec je pri sestavi predračuna upošteval, da bo naročnik pri izvajanju del zagotovil izvajalcu:
a. Označbo morebitnih potekov tehničnih vodov na trasi montaže (voda, TV in telefonski kabel, elektroenergetski kabel, plinovod, toplovod in drugo). Če pride do poškodovanje omenjenih tehničnih vodov in ogrožanja varnosti izvajalca, nosi naročnik vse materialne in ostale stroške.
b. Prosto gibanje in pristop z obeh strani ograje oziroma tam, kjer se bodo izvajala dela v minimalni širini enega metra.
c. Skladiščenje materiala in fizično varovanje nevgrajenega materiala.
d. Brezplačni priključek na električno energijo in vodovodno omrežje.
e. Normalne delovne pogoje.
III. NAROČILO IN PLAČILO
8. člen
Osnova za potrditev naročila je uskladitev vseh detajlov med naročnikom in izvajalcem ter plačilo avansa v višini 50% ponudbene vrednosti.
Avans mora naročnik plačati vsaj 21 dni pred predvidenim rokom montaže. Po prejemu avansa izvajalec:
– naročniku izstavi avansni račun,
– z naročnikom uskladi vse detajle,
– z naročnikom dogovori predvideni začetek montaže in
– plačilo razlike med ponudbeno ceno in prejetim avansom .
IV. PREVZEM DEL IN OBRAČUN
9. člen
Po končanju del se opravi kakovostni in količinski prevzem (primopredajni zapisnik) med pogodbenima strankama. Predaja izvršenih del se izvede na dan dokončanja del ali najkasneje v naslednjih petih delovnih dneh.
Če pri pregledu del niso bile ugotovljene pomanjkljivosti in vpisane v zapisnik, se šteje prevzem za dokončen. V nasprotnem primeru velja, da so dela prevzeta, ko so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene ob pregledu.
10. člen
Obračun del se izvrši na osnovi dejanskih izmer in fiksnih cen iz ponudbenega predračuna z upoštevanimi prodajnimi pogoji, ki so navedeni v ponudbi.
Obračun del je osnova, da se naročniku izstavi račun. Naročnik se zavezuje, da plača račun, zmanjšan za vplačane avanse, v roku 8 dni po izstavitvi, oz. končanju del.
IV. ČAS IN ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL
11. člen
Izvajalec bo pogodbena dela izvršil v roku, ki je potreben za vgradnjo naročenih količin po normativu izvajalca, če so normalni delovni in vremenski pogoji. Rok začetka del je treba uskladiti med naročnikom in izvajalcem vsaj 21 dni pred predvidenim pričetkom del.
Če izvajalec po krivdi naročnika ali zaradi višje sile ne more pričeti z deli v pogodbenem roku, se za ta čas podaljša začetek in rok dokončanja del.
V. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK
12. člen
Pooblaščen zastopnik naročnika po tej pogodbi je naročnik naveden na ponudbi. Naročnik lahko pooblasti drugega zastopnika.
Pooblaščen zastopnik izvajalca po tej pogodbi je David LESJAK.
VI. GARANCIJA
13. člen
Izvajalec jamči, da so izdelki zaščiteni proti rjavenju z 10 letno garancijsko izjavo, pod pogojem, da na izdelkih ni vidnih poškodb zaradi različnih mehanskih vplivov. Rahla izguba barvne intenzivnosti in leska je normalen proces staranja barve. GARANCIJSKA IZJAVA in NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE so dostopna na spletni strani www.ograje.com
14. člen
V primeru, da se v jamstveni dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, se mora izvajalec odzvati na pisno uveljavljane reklamacije v roku 8 dni in če je reklamacija opravičena, odpraviti pomanjkljivosti na svoje stroške v roku 45 dni.
VII. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Izvajalec, oziroma njegovi delavci, morajo upoštevati predpise o varstvu pri delu in požarni varnosti, ki veljajo pri izvajanju del, ki so predmet ponudbe in te pogodbe.
16. člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitna nesoglasja reševali sporazumno.
Če se nesoglasja ne rešijo sporazumno, se le-ta predajo v reševanje pristojnemu sodišču glede na sedež izvajalca.
17. člen
Pogodbena določila so splošna in je z njimi naročnik seznanjen ob prejemu ponudbe in/ali pred montažo. Če naročnik nima pripomb na pogodbena določila, se smatra, da je s potrditvijo naročila, seznanjen s prejetimi pogodbenimi obveznostmi med naročnikom in izvajalcem.

GARANCIJSKA IZJAVA

Podjetje OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (v nadaljevanju proizvajalec) jamči, da bodo proizvodi: PANELNE OGRAJE 3D in 2D izpolnjevali KRITERIJE KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU v garancijski dobi 10 (deset) let.

GARANCIJSKI POGOJI:
Garancija KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU se prizna ob izpolnjevanju naslednjih kriterijev:
– ograjni sistem mora biti izdelan izključno iz originalnih sestavnih in spojnih delov proizvajalca,
– montaža mora biti izdelana strokovno in skladno z navodili proizvajalca,
– priporočena globina sidranja (točkovnega temeljenja z vbetoniranjem) v višini 50 cm je primerna za področja z blagim vetrom- 1. vetrna cona. Na področju 2. in 3. vetrne cone je potrebno izdelati statično presojo glede na jakost vetra in zemljino,
– ograja mora biti vzdrževana skladno z »NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE«.

Proizvajalec ne priznava garancije v naslednjih primerih:
– če je ograja poškodovana zaradi mehanskih vplivov,
– če je ograja izpostavljena raznim topilom, kislinam, jedkim snovem ali agresivnim atmosferskim vplivom,
– če je ograja izpostavljena visokim temperaturam nad 60° C ali nizkim izpod –25° C,
– če je napaka posledica višje sile (potres, vihar, strela, žled, vandalizem in podobno),
– če se ograja čisti z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska – nad 2 bara ali z abrazivnimi čistili in raznimi topili,
– če je prišlo do deformacije ograje zaradi obremenitve z bremeni.

Osnova za pristop k reševanju reklamacije je zapisnik o poškodbah in račun.
Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka ali od dneva montaže, če jo je izvršil proizvajalec Ograje Kočevar.

NAVODILA ZA UPORABO TER VZDRŽEVANJE PANELNE OGRAJE
– Panelna ograja je uporovno zvarjena iz trdih jeklenih pocinkanih palic premera 4,9 mm izdelane skladno z ISO (EN 10204-2.3) . Nanos cinka je najmanj 80 g/m2. Ograjne mreže so antikorozijsko zaščitene z elastičnim premazom čistega poliestra v minimalnem nanosu 120 mikronov.
– Panelno ograjo je potrebno sezonsko čistiti pred zaraščenostjo s plevelom in travo, da ne pride do elektro korozije.
Priporočeno je čiščenje z navadnim omelom ali z vodnim curkom nizkega pritiska, maksimalno 2 bara –uporabljati pršilo.
– Prepovedano je čiščenje ograje z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska.
– Čiščenje z agresivnimi , abrazivnimi čistili in raznimi topili ni dovoljeno.
– V primeru mehanskih poškodb ograje in stebričkov se očisti poškodovano mesto, naprši z 99% CINK sprejem, nato pa pobarva s poliuretansko barvo ustreznega RAL tona.
– Na ograjo je prepovedano obešati bremena.

Podjetje OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (v nadaljevanju proizvajalec) jamči, da bodo proizvodi: VRATA ENOKRILNA VRTNA (v nadaljevanju vrata) izpolnjevala KRITERIJE KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU v garancijski dobi 2 (dveh) let.
GARANCIJSKI POGOJI
Garancija KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU se prizna ob izpolnjevanju naslednjih kriterijev:
– vrata morajo biti izdelana izključno iz originalnih sestavnih in spojnih delov proizvajalca,
– montaža mora biti izdelana strokovno in skladno z navodili proizvajalca,
– vrata morajo biti vzdrževana kot je navedeno v »NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE«.

Proizvajalec ne priznava garancije oz. reklamacije v naslednjih primerih:
– če je na vratih vidna groba struktura in manjše deformacije, ki so normalna posledica predhodne zaščite z vročim cinkanjem,
– če so vrata poškodovana zaradi mehanskih vplivov ali če je prišlo do deformacij vrat zaradi obremenitve ali bočnih udarcev,
– če so vrata izpostavljena raznim topilom, kislinam, jedkim snovem ali agresivnim atmosferskim vplivom,
– če so vrata izpostavljena visokim temperaturam nad 60° C ali nizkim izpod –25° C,
– če je napaka posledica višje sile (potres, vihar, strela, žled, vandalizem in podobno),
– če se vrata čistijo z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska – nad 2 bara ali z abrazivnimi čistili in raznimi topili.

Osnova za pristop k reševanju reklamacije je zapisnik o poškodbah in račun.
Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka ali od dneva montaže, če jo je izvedel proizvajalec Ograje Kočevar.

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
Vrtna enokrilna vrata so antikorozijsko zaščitena z elastičnim premazom čistega poliestra v minimalnem nanosu 120 mikronov.
– Vrata je potrebno sezonsko čistiti pred zaraščenostjo in prahom, da ne pride do elektro korozije.
– Priporočeno je čiščenje z navadnim omelom ali z vodnim curkom nizkega pritiska, maksimalno do 2 bara – uporabljati pršilo.
– Prepovedano je čiščenje vrat z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska.
– Čiščenje z agresivnimi, abrazivnimi čistili in raznimi topili ni dovoljeno.
– V primeru mehanskih poškodb vrat in pripadajočih stebričkov se očisti poškodovano mesto, naprši z 99% CINK sprejem, nato pa pobarva s poliuretansko barvo ustreznega RAL tona.
– Na vrata je prepovedano obešati bremena.
– Zunanjo ključavnico in kljuko je potrebno redno (vsaj 1 x letno) namazati s primernim mazivom.

Podjetje OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (v nadaljevanju proizvajalec) jamči, da bodo proizvodi: VRATA DVOKRILNA, SAMONOSILNA ALI DRSNA dvoriščna (v nadaljevanju vrata) izpolnjevala KRITERIJE KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU v garancijski dobi 2 (dveh) let.
GARANCIJSKI POGOJI
Garancija KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU se prizna ob izpolnjevanju naslednjih kriterijev:
– vrata morajo biti izdelana izključno iz originalnih sestavnih in spojnih delov proizvajalca,
– montaža mora biti izdelana strokovno in skladno z navodili proizvajalca,
– vrata morajo biti vzdrževana kot je navedeno v »NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE«,
– če je podjetje OGRAJE KOČEVAR dobavilo tudi ELEKTROMEHANSKI POGON, je potrebno le-tega uporabljati kot to predpisuje »NAVODILO ZA UPORABO« dobavitelja izdelka -podjetja IPEN,
– ELEKTROMEHANSKI POGON mora biti servisiran še pred iztekom osnovne garancije, ki je za pogon 1 (eno) leto. Z naročilom in izvedbo vzdrževalnega pregleda pred iztekom osnovne garancije se tudi ta garancija podaljša na skupno 2 (dve) leti. Vzdrževalni pregled zajema: pregled celotnega sistema, zateg vijačenih delov, mazanje gibljivih delov, čiščenje fotocelic, po potrebi korekcijo parametrov idr.

Proizvajalec ne priznava garancije oz. reklamacije v naslednjih primerih:
– če je na vratih vidna groba struktura in manjše deformacije, ki so normalna posledica predhodne zaščite z vročim cinkanjem,
– če so vrata poškodovana zaradi mehanskih vplivov ali če je prišlo do deformacij vrat zaradi obremenitve ali bočnih udarcev,
– če so vrata izpostavljena raznim topilom, kislinam, jedkim snovem ali agresivnim atmosferskim vplivom,
– če so vrata izpostavljena visokim temperaturam nad 60° C ali nizkim izpod –25° C,
– če je napaka posledica višje sile (potres, vihar, strela, žled, vandalizem in podobno),
– če se vrata čistijo z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska – nad 2 bara ali z abrazivnimi čistili in raznimi topili.

Osnova za pristop k reševanju reklamacije je zapisnik o poškodbah in račun.
Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka ali od dneva montaže, če jo je izvršil proizvajalec Ograje Kočevar.

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
Vrata so antikorozijsko zaščitena z elastičnim premazom čistega poliestra v minimalnem nanosu 120
mikronov.
– Vrata je potrebno sezonsko čistiti pred zaraščenostjo in prahom, da ne pride do elektro
korozije.
– Priporočeno je čiščenje z navadnim omelom ali z vodnim curkom nizkega pritiska,
maksimalno do 2 bara – uporabljati pršilo.
– Prepovedano je čiščenje vrat z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska.
– Čiščenje z agresivnimi, abrazivnimi čistili in raznimi topili ni dovoljeno.
– V primeru mehanskih poškodb vrat in pripadajočih stebričkov se očisti poškodovano
mesto, naprši z 99% CINK sprejem, nato pa pobarva s poliuretansko barvo ustreznega
RAL tona.
– Na vrata je prepovedano obešati bremena.
– Zunanjo ključavnico in kljuko je potrebno redno (vsaj 1 x letno) namazati s primernim
mazivom.
– Če so vrata opremljena z ELEKTROMEHANSKIM POGONOM ga je potrebno upravljati in
uporabljati kot to predpisuje »NAVODILO ZA UPORABO« dobavitelja izdelka – podjetja
IPEN. Navodila prejme kupec z nakupom ELEKTROMEHANSKEGA POGONA.

Podjetje OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (v nadaljevanju proizvajalec) jamči, da bodo proizvodi s komercialnim imenom »MREŽNA OGRAJA« izpolnjevali KRITERIJE KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU v garancijski dobi 5 (pet) let.

GARANCIJSKI POGOJI
Garancija KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU se prizna ob izpolnjevanju naslednjih kriterijev:
• ograjni sistem mora biti izdelan izključno iz originalnih nosilnih stebrov in opor ter spojnih delov proizvajalca,
• montaža mora biti izdelana strokovno in skladno z navodili proizvajalca,
• stebri in opore morajo biti sidrani v betonski točkovni temelj , minimalne globine 50 cm ali vijačeni na betonski parapet,
• navedena višina sidranja je primerna za področja z blagim vetrom- 1. vetrna cona,
• na področju 2. in 3. vetrne cone je potrebno izdelati statično presojo glede na jakost vetra in zemljino,
• ograja mora biti vzdrževana skladno z »NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE«.

Proizvajalec ne priznava garancije v naslednjih primerih:
• če je ograja poškodovana zaradi mehanskih vplivov,
• če je ograja izpostavljena raznim topilom, kislinam, jedkim snovem ali agresivnim atmosferskim vplivom,
• če je ograja izpostavljena visokim temperaturam nad 60° C ali nizkim izpod –25° C,
• če je napaka posledica višje sile (potres, vihar, strela, žled, vandalizem in podobno),
• če se ograja čisti z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska – nad 2 bara ali z abrazivnimi čistili in raznimi topili,
• če je prišlo do deformacije ograje zaradi obremenitve z bremeni ali zaraščenostjo.
Osnova za pristop k reševanju reklamacije je zapisnik o poškodbah in račun.
Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka ali od dneva končane montaže, če je le-to izvedlo podjetje Ograje Kočevar.
NAVODILA ZA UPORABO TER VZDRŽEVANJE MREŽNE OGRAJE

• Mrežno pletivo je potrebno sezonsko čistiti pred zaraščenostjo s plevelom in travo, da ne pride do elektro korozije.
• Priporočeno je čiščenje z navadnim omelom ali z vodnim curkom nizkega pritiska, maksimalno 2 bara – uporabljati pršilo.
• Prepovedano je čiščenje mrežnega pletiva z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska.
• Čiščenje z agresivnimi , abrazivnimi čistili in raznimi topili ni dovoljeno.
• V primeru mehanskih poškodb ograje in stebričkov se očisti poškodovano mesto, naprši z 99% CINK sprejem, nato pa pobarva s poliuretansko barvo ustreznega RAL tona.
• Na ograjo je prepovedano obešati bremena.

TOP